Algemene voorwaarden2019-04-23T16:46:02+02:00

   

Inleidende bepalingen

Het bedrijf: MeetIn B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02094176.
Opdrachtgever: de partij die de opdracht aan MeetIn verstrekt.
Reiziger: de persoon die deelneemt aan de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen MeetIn en de Opdrachtgever met betrekking tot het organiseren en adviseren van Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis: evenement waarbij Reizigers een reis naar het buitenland ondernemen met een vooraf vastgesteld programma en een start- en einddatum.
Vergoeding: de door Opdrachtgever aan MeetIn verschuldigde som voor het assisteren en organiseren van een Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
Reissom: de reiskosten per Reiziger om deel te nemen aan de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
Schriftelijk: Alle correspondentie per post, email of fax.

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. In opdracht van Opdrachtgever brengt MeetIn een offerte uit voor het adviseren en organiseren van de door Opdrachtgever gewenste Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
 2. Voorts maakt MeetIn een vrijblijvende begroting van de totale kosten van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis op basis van en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de reisonderdelen. Op basis van deze begroting komt de Reissom tot stand.
 3. Een Overeenkomst voor de organisatie en advisering ten behoeve van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis komt tot stand op het moment dat MeetIn een door Opdrachtgever getekend exemplaar van onder artikel 1.1 genoemde offerte voor akkoord retour heeft ontvangen.
 4. Een opdracht om te gaan contracteren met leveranciers alvorens de Overeenkomst is getekend door de Opdrachtgever wordt door MeetIn schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Bij de bevestiging van Opdrachtgever aan MeetIn om te contracteren met leveranciers ten behoeve van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis, komt de Overeenkomst eveneens tot stand.
 5. Opdrachtgever heeft te gelden als organisator van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
 6. Alle met derden te sluiten overeenkomsten ten behoeve van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis zullen door Opdrachtgever met deze derden worden gesloten. MeetIn heeft nimmer te gelden als organisator en zal nimmer contractspartij zijn bij eerder genoemde overeenkomsten met derden anders dan Opdrachtgever.

Artikel 2: Verplichtingen van MeetIn

 1. Voorafgaand aan het plaatsvinden van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis adviseert MeetIn de Opdrachtgever omtrent de organisatie van deze reis. Het adviseren bestaat onder meer uit het aanreiken van alternatieven terzake van de vliegreis, verblijf ter plaatse, lokaal vervoer, eetgelegenheden, bezienswaardigheden en begeleiding. De Opdrachtgever zal uit de door MeetIn aangereikte alternatieven en de daarbij behorende kosten de definitieve keuzes maken. Deze definitieve keuzes zullen voorafgaand aan het plaats hebben van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis door partijen schriftelijk worden vastgelegd voor zover deze niet in de begroting zijn opgenomen ten behoeve van het bepalen van de Reissom.
 2. MeetIn assisteert bij het invullen van het programma van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis. Zij legt daartoe onder meer contacten met de Nederlandse ambassade en/of Nederlandse consulaten en ondernemingen in de te bezoeken landen/steden.
 3. MeetIn verschaft informatie bij het aanvragen van visa door de deelnemers aan de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
 4. MeetIn organiseert voorafgaande aan de een informatieavond voor de Reizigers deelnemende aan de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis.
 5. Tijdens de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis zal MeetIn de Reizigers begeleiden en zich alle redelijkerwijs benodigde inspanningen getroosten om de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis en het opgestelde programma zo goed mogelijk te laten verlopen. Tot twintig Reizigers zet MeetIn één  begeleider in, bij twintig deelnemers of meer zet MeetIn minimaal twee begeleiders in.
 6. MeetIn zal gedurende de gehele opdracht de Opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.

Artikel 3: Verplichtingen van de Opdrachtgever en/of reiziger

 1. Opdrachtgever(s), alsmede de Reiziger(s), is/zijn verplicht de aanwijzingen van, of namens, MeetIn, gericht op een goede voorbereiding en goed verloop van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis, op te volgen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart MeetIn voor de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de aanwijzingen genoemd in lid 1 van dit artikel door de Opdrachtgever(s) en/of Reizigers.
 3. Opdrachtgever is gehouden tijdig op aanwijzing van MeetIn de benodigde informatie te geven ten behoeve van de organisatie van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis
 4. Door akkoord te gaan met de inschrijving voor een Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis, gaat de Reiziger aan de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis akkoord met inschrijving voor zowel nieuwsbrieven ten behoeve van de reis als de algemene nieuwsbrief van MeetIn, tenzij anders aangegeven. Uitschrijving is te allen tijde mogelijk via een e-mail naar info@meetin.eu of via de link in de nieuwsbrief.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor enige nadere handeling van één  der partijen is vereist, op het moment dat de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis is voltooid.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever of MeetIn is niet mogelijk, behoudens omstandigheden onder welke doorgang van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval niet verstaan indien sprake is van naar het oordeel van Opdrachtgever te weinig aanmeldingen voor de. Een dergelijke opzegging dient overwijld, schriftelijk – met uitsluiting van e-mail – te gebeuren. Tevens moet deze met gegronde redenen omkleed zijn.
 3. MeetIn heeft in geval van overmacht het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden o.a. verstaan: algemene schaarste, oorlog, natuurrampen, politieke onrust, epidemieën, stakingen of hiermee te vergelijken situaties

Artikel 5: Vergoeding

 1. De Vergoeding voor de door MeetIn verrichte advies- en organisatiewerkzaamheden met betrekking tot de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis wordt vastgelegd in de onder 1.3 genoemde voor akkoord ondertekende offerte. Opdrachtgever is gehouden de helft van de overeengekomen Vergoeding binnen 15 dagen na ondertekening aan MeetIn te voldoen. De restantvergoeding dient Opdrachtgever binnen 15 dagen voor de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis aan MeetIn te voldoen, zonder dat Opdrachtgever tot inhouding of verrekening gerechtigd is.
 2. In geval van opzegging conform artikel 4 lid 1 of artikel 4 lid 2 van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht tot het vergoeden van een deel, als vermeld in onderstaande Tabel 1.1, van de totale som als genoemd in lid 1 van dit artikel, vermeerderd met de tot het moment van opzegging door MeetIn ten behoeve van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis gemaakte kosten aan MeetIn.

Tabel 1.1

Moment van opzegging in tijd tot datum van aanvang van de reisDeel dat vergoed moet worden als percentage van totale Vergoeding
Tot 4 maanden voor aanvang25%
4 tot 3 maanden voor aanvang75%
3 tot 2 maanden voor aanvang100%
 1. In geval van opzegging anders dan conform artikel 4 lid 2 en/of lid 3 van deze overeenkomst, is de Opdrachtgever de totale som als genoemd in lid 1 van dit artikel, vermeerderd met de tot het moment van opzegging door de MeetIn ten behoeve van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis gemaakte (annulerings)kosten aan MeetIn verschuldigd.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen binnen de in deze voorwaarden gestelde betalingstermijnen, de verschuldigde kosten en/of Vergoedingen aan MeetIn heeft voldaan, is Opdrachtgever over de achterstallige Vergoeding en/of kosten een boeterente verschuldigd gelijk aan 2% per maand of een gedeelte van de maand. Voorts zal Opdrachtgever de door MeetIn gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan MeetIn verschuldigd zijn. Deze incassokosten worden gelijk gesteld aan 15% van de openstaande som met een minimum van EUR 250,-

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. MeetIn is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover zulke tekortkomingen zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever(s) en/of Reiziger(s) en/of hun eigen begeleid(st)er(s).
 2. Opdrachtgever zal de gegevens betreffende hemzelf en eventuele reizigers verstrekken, die voor MeetIn van belang zijn voor het sluiten van de overeenkomst(en) met leveranciers en voor het correct (kunnen) uitvoeren daarvan. Het niet, op verzoek van MeetIn, tijdig aanleveren van deze gegevens heeft tot gevolg dat de Opdrachtgever MeetIn vrijwaart van alle geleden schade als gevolg van het ontbreken hiervan.
 3. MeetIn is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze niet te wijten is aan haar schuld of volgens de Nederlandse Wet of de in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 4. Opdrachtgever en Reizigers zijn gehouden voorafgaand aan het plaats hebben van de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis een voldoende dekking biedende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. MeetIn is niet aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever en/of Reiziger op deze reis- en /of annuleringsverzekering kan worden verhaald. Indien Opdrachtgever en/of Reiziger heeft verzuimd een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, is MeetIn niet aansprakelijk voor enige schade die hiermee verband houdt.
 5. De aansprakelijkheid van MeetIn is beperkt tot het bedrag waarop de door MeetIn afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft.
 6. De in voorgaande artikelen genoemde bepalingen gelden ook voor ondergeschikten van MeetIn en voor hulppersonen en hun personeel.
 7. Schademeldingen dienen binnen 4 weken na het schadetoebrengende voorval schriftelijk aan MeetIn te worden gemeld. MeetIn is voor buiten deze termijn verrichte schademeldingen niet verplicht enige schade te vergoeden.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart MeetIn van aanspraken indien en voorzover MeetIn in het kader van uitvoering van haar werkzaamheden voor de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis door Reizigers deelnemende aan de Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis en/of derden aansprakelijk wordt gehouden.

Artikel 7:

 1. Alle geschillen direct of indirect voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en MeetIn gesloten Overeenkomst zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door een bevoegde rechter.
 2. Op de door partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. Met het sluiten van de overeenkomst tussen partijen komen eventueel eerder gesloten overeenkomsten mondeling dan wel schriftelijk, betrekking hebbende op de in de Overeenkomst genoemde Innovatie-, Ondernemers- of Studiereis te vervallen. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn slechts dan geldig indien deze schriftelijk, met uitsluiting van aanvullingen en/of wijzigingen per e-mail, tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden van de tegenpartij worden niet geaccepteerd door MeetIn.
 5. MeetIn is gerechtigd extra kosten voortvloeiend uit koerswijzigingen ten opzichte van de Euro uitstijgend boven 15% van de oorspronkelijke koersen ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Nietigheid/ongeldigheid van een bepaling van deze Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel nietig/ongeldig is. In plaats van een nietige of ongeldige bepaling geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.