Algemene voorwaarden

 1. Begrippen
  1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
   1. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde MeetIn, Reiziger of diens Medereizigers.
   2. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van MeetIn.
   3. MeetIn: de besloten vennootschap [naam], gevestigd te [adres], ingeschreven in het handelsregister onder het nummer [nummer].
   4. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen MeetIn en de Opdrachtgever tot het verzorgen van een (pakket)reis zijnde een studie-, innovatie-, of ondernemersreis of andere aanverwante dienst.
   5. Reiziger(s): de natuurlijke personen die de reis in het kader van de Overeenkomst maken, namens wie Opdrachtgever de opdracht aan MeetIn heeft verstrekt.
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van MeetIn aan de Opdrachtgever in het kader van pakketreizen.
  2. Van een pakketreis zoals bedoeld in de wet, is sprake wanneer een boeking bij MeetIn bestaat uit ten minste twee verschillende diensten voor één reis. Een reisdienst is bijvoorbeeld het vervoer (bus, trein of vlucht), verblijf (appartement of hotelkamer) of een andere toeristische dienst die een significant onderdeel uitmaakt van de reis.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van MeetIn. Elke geldigheid van eigen (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de Reizigers kennisnemen van deze algemene voorwaarden en dat zij deze algemene voorwaarden naleven. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden door Reizigers komt geheel voor rekening van Reizigers en Opdrachtgever.
 1. Aanbiedingen en informatie
  1. Aanbiedingen en offertes van MeetIn zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  2. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten, programma’s en in andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld ter indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
  3. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.
  4. Opdrachtgevers en Reiziger zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk om bij de relevante instanties informatie in te winnen over eventuele (aanvullende) eisen en verplichtingen met betrekking tot reisdocumenten en visaverplichtingen. MeetIn is nooit aansprakelijk voor schade die uit het hiervoor genoemde voortvloeit. Het is verplicht dat kinderen en baby’s een eigen reisdocument hebben, een bijschrijving van kinderen in het reisdocument van een ouder is niet voldoende. MeetIn zal wel – wanneer dat relevant is – algemene informatie over de in het land van bestemming geldende visumplicht verstrekken. In voorkomende gevallen zal MeetIn ook informatie verstrekken over de termijn die bij benadering nodig is voor het verkrijgen van een visum.
  5. Indien een Reiziger reist met een kind met een leeftijd jonger dan 18 jaar, en wanneer dat kind een andere achternaam heeft dan die Reiziger, dient die Reiziger zorg te dragen voor een (ondertekende) Engelstalige verklaring waaruit blijkt dat de andere ouder toestemming verleent om de betreffende reis te maken. Bij deze verklaring dient ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder gevoegd te worden.
  6. Opdrachtgever en  de Reizigers zijn zelfstandig verantwoordelijk om de bij de relevante instanties informatie in te winnen of er voor zijn/haar bestemming(en) gezondheidsadviezen (zoals inentingen en andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) bestaan. MeetIn adviseert om altijd advies in te winnen bij uw huisarts, de GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. MeetIn is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het – ten onrechte – niet treffen van (preventieve) maatregelen. In voorkomende gevallen zal MeetIn wel algemene informatie verstrekkingen over preventief te nemen maatregelen betreffende de gezondheid.
 1. Accommodaties
  1. De beschrijving van een accommodatie in het reisaanbod wordt door MeetIn zo waarheidsgetrouw en objectief als mogelijk opgesteld. Een complex van accommodaties bevat vaak veel verschillende soorten accommodaties, deze accommodaties kunnen (bijvoorbeeld) afwijken in indeling, afmeting, meubilering en uitzicht. De op de website, in brochures, programma’s, affiches of e-mails aangeboden informatie (waaronder: afbeeldingen en teksten) geeft slechts een indruk van de indeling, afmeting en/of het uitzicht van de accommodatie. Het kan voorkomen dat het verblijf afwijkt van de afbeeldingen of tekst in het reisaanbod.
  2. Er bestaat geen internationale standaard op grond waarvan op een uniforme manier sterren (of een andere vorm van waardering) kan worden toegekend aan een accommodatie. MeetIn hanteert doorgaans de categorie van de accommodatie zoals deze in de regel in het betreffende land worden gehanteerd. Vaak hanteren de autoriteiten in deze landen subjectieve criteria gebaseerd op plaatselijke normen en waarden. De categorisering van accommodaties is slechts ter indicatie, de Reiziger kan daaraan geen rechten ontlenen.
 1. Uitvoering en totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Tussen Opdrachtgever en MeetIn komt pas een Overeenkomst tot stand indien en Opdrachtgever de offerte schriftelijk (ook: per e-mail) bevestigt. De Overeenkomst komt slechts dan tot stand wanneer Opdrachtgever de algemene voorwaarden van MeetIn onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert.
  2. MeetIn wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
  3. MeetIn kan de Overeenkomst tot kort na (uiterlijk 48 uur) totstandkoming van de Overeenkomst herroepen.
  4. In het geval van een herroeping door MeetIn als bedoeld in het vorige lid, zal terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de herroeping schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld.
  5. In het kader van een adequate uitvoering van de Overeenkomst garandeert Opdrachtgever dat hij alle relevante gegevens over de Reizigers aan MeetIn kenbaar heeft gemaakt. Opdrachtgever en de Reizigers kunnen geen beroep doen op informatie die door hen niet voor het aangaan van de Overeenkomst aan MeetIn kenbaar is gemaakt.
  6. Met relevante gegevens worden in ieder geval bedoeld de gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de Reizigers die relevant zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
  7. Onder relevante gegevens valt voorts ook alle informatie die nodig is om diensten van derden (zoals – maar niet beperkt tot – vliegtickets) af te nemen. Eventuele schade voortvloeiende uit foutief aangeleverde gegevens komt volledig voor rekening van Opdrachtgever en/of Reiziger.
  8. Indien en voor zover Opdrachtgever (en Reizigers) verzuimen om de hiervoor vermelde gegevens c.q. informatie aan MeetIn bekend te maken, is MeetIn gerechtigd de betreffende Reiziger van deelname aan de reis uit te sluiten, voorts zijn de betreffende Reiziger en Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die uit het niet voldoen aan de informatieplicht mocht voortvloeien.
  9. Opdrachtgever kan speciale voorkeuren of wensen aangeven (bijv. twee aparte bedden op een tweepersoonskamer of medische eisen of behoeften zoals een rolstoeltoegankelijke kamer). MeetIn spant zich in om zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren en wensen van de Opdrachtgever. MeetIn kan echter geen enkele garantie afgeven ter zake van de door Opdrachtgever vermelde wensen en/of voorkeuren.
  10. (Medische) voorkeuren, eisen en/of wensen worden uitsluitend gegarandeerd wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
  11. Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen tijdens de reis.
 1. Vrijwaring en hoofdelijke aansprakelijkheid 
  1. Opdrachtgever vrijwaart MeetIn tegen alle aanspraken van de Reiziger(s) en/of andere Derden welke samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de Reiziger(s) ten opzichte van MeetIn voor zover deze verplichtingen voortkomen uit de Overeenkomst.
  3. Opdrachtgever garandeert aan MeetIn dat hij Reizigers vooraf alle relevante informatie heeft verstrekt die betrekking heeft op de Overeenkomst. Voorts garandeert MeetIn dat de Reizigers akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, alsmede dat deze algemene voorwaarden aan de Reizigers ter hand zijn gesteld.
 1. Wijziging van de Overeenkomst door MeetIn
  1. MeetIn is gerechtigd om de Overeenkomst te wijzigen wanneer dit om ondergeschikte wijzigingen gaat die, naar de mening van MeetIn, geen materiële invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. MeetIn zal op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier Opdrachtgever van dergelijke wijzigingen schriftelijk (ook: per e-mail) op de hoogte stellen.
  2. Van een ondergeschikte wijziging is sprake indien het programma op de plaats van bestemming wijzigt (waarbij de activiteiten wel plaatsvinden maar op een ander moment) of wanneer een (ondergeschikt aantal) activiteiten wordt gewijzigd of geannuleerd.
  3. Indien MeetIn zich genoodzaakt ziet de Overeenkomst te wijzigen, en wanneer geen sprake is van een ondergeschikte wijziging, geldt het volgende. In een dergelijk geval zal MeetIn Opdrachtgever op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier onverwijld schriftelijk (ook: per e-mail) op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging. Opdrachtgever dient vervolgens onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur indien de reis binnen 7 dagen aanvangt) aan MeetIn te kennen te geven of hij gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod, kan Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos annuleren. In geval van annulering zal MeetIn zorg dragen voor terugbetaling van reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen na annulering. Het voorgaande geldt uitsluitend indien en voor zover de wijziging tot een benadeling van Opdrachtgever leidt. Wanneer de wijziging een upgrade of verbetering van de reisvoorwaarden inhoudt heeft Opdrachtgever geen recht op annulering (of andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.
  4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn te kennen heeft gegeven of hij gebruikt wenst te maken van het gewijzigde aanbod, geldt het aanbod als aanvaardt en kan Opdrachtgever geen beroep doen op annulering (of enige andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.
  5. MeetIn is gerechtigd in het geval van een wijziging van brandstofkosten of kosten van andere energiebronnen, door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, belastingen en premies, door veranderingen in wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn en door vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken Derden, met onmiddellijke ingang een evenredige aanpassing (verhoging of verlaging) van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren.
  6. MeetIn dient een verhoging van prijzen of tarieven uiterlijk 20 dagen voor vertrek aan Opdrachtgever mede te delen en door te voeren.
  7. Indien MeetIn besluit – op grond van lid 5 van dit artikel – met meer dan 8% te verhogen, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.
  8. MeetIn is voor de uitvoering van de Overeenkomst in veel gevallen aangewezen op Derden. Daardoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld vluchttijden wijzigen. Opdrachtgevers en Reizigers dienen zich kort, 24 uur, voor de reis te vergewissen van de exacte vluchttijden daar deze vanwege omstandigheden kunnen wijzigen. Het is MeetIn toegestaan deze reis- en vluchttijden te wijzigen, MeetIn is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.
  9. MeetIn is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aanpassen.
 1. Hulp en bijstand
  1. MeetIn biedt de Reizigers hulp en bijstand in het geval de Reizigers tijdens de reis onverhoopt in moeilijkheden komen te verkeren. Deze hulp en bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij gebruik van communicatie en het vinden van alternatieve reisarrangementen.
  2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van Reizigers of Opdrachtgever, komen de werkelijke kosten voor het verlenen van hulp en bijstand (inclusief de kosten van MeetIn) voor rekening van Reizigers dan wel Opdrachtgever. De vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijke kosten van het verlenen van hulp en bijstand.
  3. Indien de moeilijkheden niet het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van Reizigers of Opdrachtgever noch van opzet of nalatigheid van MeetIn dan draagt elke partij de kosten die voor haar rekening komen.
 1. Wijziging van de Overeenkomst door de Reiziger
  1. Opdrachtgever kan tot MeetIn uiterlijk een week na het ondertekenen van de offerte verzoeken de reis te wijzigen.
  2. MeetIn spant zich om aan het verzoek van Opdrachtgever te voldoen maar is daar niet toe verplicht. MeetIn is voor wijzigingen afhankelijk van de beschikbaarheid (en capaciteit) en voorwaarden van andere dienstverleners.
  3. Eventuele kosten die voortvloeien uit de wijziging van de reis komen voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Indeplaatsstelling
  1. Opdrachtgever kan MeetIn uiterlijk veertien dagen voor de aanvangsdatum van de reis schriftelijk (ook: per e-mail) verzoeken één of meer deelnemers aan de reis te laten vervangen door (een) Derde(n).
  2. Indeplaatsstelling zoals bedoeld in het vorige lid is uitsluitend mogelijk: 1) wanneer de nieuwe deelnemer voldoet aan alle aan de pakketreis gestelde eisen (zoals visaverplichtingen) en 2) wanneer de (voorwaarden van de) bij de reis betrokken dienstverleners (zoals bijvoorbeeld hotels en luchtvaartmaatschappijen) zich niet verzetten tegen de indeplaatsstelling.
  3. Alle kosten die verband houden met de indeplaatsstelling (waaronder bijvoorbeeld de kosten die de betrokken dienstverleners in rekening brengen en de kosten van MeetIn komen voor rekening van Opdrachtgever dan wel Reiziger.
 1. Reis(bege)leiding
  1. Tijdens bepaalde groepsreizen zal (lokale) reis(bege)leiding of een tolk aanwezig zijn. MeetIn kan geen garanties omtrent de taalvaardigheid van de reisleiding geven.
  2. De reisleiding spant zich in om de Reizigers ter plaatse zo goed mogelijk behulpzaam te zijn. De reisleiding is niet gehouden de Reizigers individueel te begeleiden (bijvoorbeeld in het geval van een bezoek aan een (tand)arts of aangifte bij de lokale instanties).
  3. Indien reisleiding aanwezig is, zijn Reizigers gehouden de reisleiding onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de reis, in de ruimste zin van het woord.
 1. Vervoersvoorwaarden vliegreizen
  1. In het geval de pakketreis een of meer vliegreizen omvat, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren van toepassing. Daarnaast gelden de aanvullende voorwaarden voor vliegreizen die op het ticket van de Reizigers staan vermeld.
  2. De Reizigers dienen zich minimaal 3 uren voor de op het ticket vermelde vertrektijd te melden bij de incheckbalie op de luchthaven. Indien de Reizigers niet op de voorgeschreven tijd op de luchthaven aanwezig zijn, kan het zijn dat de Reizigers zijn vlucht missen of hun recht op luchtvervoer verliezen.
  3. MeetIn is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het missen van vluchten door Reizigers. Alle eventuele extra kosten komen voor rekening van Reizigers dan wel Opdrachtgever.
  4. De vermelde vertrektijden en vertrekluchthaven staan vermeld in de boekingsbevestiging. Vluchttijden kunnen wijzigen. Of een wijziging plaatsvindt is van veel factoren afhankelijk (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, congestie in het luchtruim, militair vliegverkeer, milieu- en geluidsnormen en omstandigheden bij de luchtverkeersleiding). Wanneer de oorspronkelijke vertrektijden en/of vertrekluchthaven wijzigt, brengt MeetIn Reizigers en Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is van belang dat Reizigers (kort) voorafgaand aan de reis goed bereikbaar zijn, wanneer de Reiziger niet bereikbaar zijn, komen de gevolgen daarvan voor voor rekening van Reizigers of Opdrachtgever. MeetIn is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van de Reizigers.
  5. Indien een vlucht van Reizigers vertraging oploopt, kan Reizigers volgens Europese regelgeving in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Voor meer informatie over de vergoeding van de luchtvaartmaatschappij in het geval van een vertraging verwijst MeetIn naar https://www.eccnederland.nl/nl/hulp-bij/toerisme-en-vervoer-eu/vliegreizen. MeetIn is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van vertraging van een vlucht.
  6. Reizigers en Opdrachtgever staan ervoor in dat de door hem aangeleverde informatie correct is. De namen op het vliegticket moet overeenkomen met de namen in de reisdocumenten. Op het vliegticket dient de eerste officiële voornaam en de achternaam te worden vermeld. Bij gehuwde personen die de naam van hun echtgeno(o)t(e) hebben aangenomen dient de naam volgens het paspoort op het vliegticket te worden vermeld.
  7. Wanneer blijkt dat de naam op het vliegticket niet overeenkomt met de naam in het reisdocument is het mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij de betreffende Reiziger de toegang tot de vlucht weigert. In dat geval dient – afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij – een nieuw ticket te worden aangeschaft c.q. het oorspronkelijke ticket te worden gewijzigd. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen volledig voor rekening van die Reiziger dan wel voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de toegelaten afmetingen van bagagestukken. Deze eisen aan de afmetingen van bagage kunnen per vliegmaatschappij verschillen. Indien de afmetingen van de bagage van de Reizigers de door de vliegmaatschappij voorgeschreven afmetingen overschrijden, komen eventuele kosten daaromtrent voor rekening van de betreffende Reiziger of Opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade
  1. MeetIn is niet aansprakelijk indien de (uitvoering van de) Overeenkomst niet voldoet aan de verwachtingen die Opdrachtgever en Reizigers hebben vanwege overmacht of vanwege een oorzaak die bij de Reizigers, Opdrachtgever of Derden ligt.
  2. De aansprakelijkheid van MeetIn voor schade (direct en indirect) is te allen tijde beperkt tot maximaal de totale reissom (reiskosten per deelnemer vermenigvuldigd met het aantal deelnemers).
  3. Iedere aansprakelijkheid van MeetIn voor schade jegens Reizigers, Opdrachtgever of Derden is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door MeetIn gesloten verzekering(en) aanspraak bestaat.
  4. Een eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van twee jaren.
  5. Als op de Overeenkomst (of een dienst die daaronder valt) een verdrag of verordening van de Europese Unie van toepassing is, kan MeetIn zich beroepen op alle uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijk die uit dat verdrag of die verordening voortvloeien.
  6. Indien een Reiziger schade toebrengt aan de eigendommen van MeetIn of Derden, is de betreffende Reiziger daarvoor volledig aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot kosten die MeetIn of de Derden hebben moeten maken ten gevolge van het handelen of nalaten van de betreffende Reiziger.
  7. Het is MeetIn (of enige Derde waarvan MeetIn gebruik maakt ter uitvoering van de Overeenkomst) te allen tijde toegestaan een Reiziger het recht tot de accommodatie of het recht tot toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, de Reiziger daaruit te (laten) verwijderen en eventuele schade op de Reiziger te verhalen indien: 1) de Reiziger zich zodanig gedraagt dat daardoor schade ontstaat (of dreigt te ontstaan; 2) de Reiziger zich niet aan de voorschriften van MeetIn (en/of Derden die MeetIn heeft ingeschakeld) houdt, wanneer deze voorschriften de Reiziger vooraf kenbaar zijn gemaakt; 3) de Reiziger Derden hindert in het genot van hun reis of op een andere wijze hinder of overlast veroorzaakt.
  8. In het geval een Reiziger op grond van het voorgaande de toegang wordt ontzegd dan geldt dat de Reiziger of Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op restitutie van enig bedrag.
  9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden gelden niet indien de schade bestaat uit persoonlijk letsel.
  10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van MeetIn of van diens leidinggevende ondergeschikten.
 1. Overmacht
  1. MeetIn is niet aansprakelijk indien de Pakketreis niet kan worden uitgevoerd vanwege een niet aan MeetIn toe te rekenen omstandigheid (overmacht).
  2. Onder overmacht wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: vluchtvertragingen, storingen in de bij de ingeschakelde reisdiensten gebruikte systemen, wijzigingen of annuleringen zijdens reisdiensten, overheidsmaatregelen, natuurrampen, en overige.
  3. In geval van overmacht is MeetIn niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot het vergoeden schadevergoeding.
  4. Bij tijdelijke overmacht kunnen MeetIn en Opdrachtgever overeenkomen de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
  5. Na ontbinding van de Overeenkomst vanwege overmacht zal MeetIn hetgeen door Opdrachtgever is betaald restitueren, minus de (organisatie-)kosten die MeetIn reeds heeft gemaakt.
 1. Annulering en beëindiging
  1. Annulering van de opdracht kan enkel schriftelijk.
   1. Opdrachtgever en/of Reiziger is in geval van annulering annuleringskosten verschuldigd, afhankelijk van de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering:
    – Bij annulering tot zes maanden voor de datum van vertrek is 50% van de volledige reissom met de organisatiekosten verschuldigd;
    – Bij annulering tussen zes maanden en drie maanden voor datum van vertrek is 75% van de volledige reissom met de organisatiekosten verschuldigd;
    – Bij annulering binnen drie maanden voor vertrek is 100% van de volledige reissom met de organisatiekosten verschuldigd.
  2. Het voorgaande geldt niet indien dat expliciet tussen MeetIn en Opdrachtgever is overeengekomen.
  3. MeetIn kan de Overeenkomst annuleren indien op de uiterlijke inschrijfdatum niet het minimumaantal deelnemers zich hebben aangemeld.
  4. MeetIn kan de Overeenkomst voor aanvang van de reis beëindigen indien de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
  5. In voorkomend geval zal MeetIn de Opdrachtgever en/of de Reizigers onverwijld van de beëindiging of annulering op de hoogte stellen.
  6. In het geval van een annulering of beëindiging op grond van lid 3 en lid 4 is MeetIn gehouden de voor de pakketreis betaalde reissom aan de Reizigers terug te betalen. Eventuele door Opdrachtgever betaalde organisatiekosten zullen (hoegenaamd ook) niet worden terugbetaald.
  7. Indien tussen MeetIn en Opdrachtgever is overeengekomen dat de organisatiekosten worden omgeslagen over de Reizigers en de Overeenkomst op grond van lid 3 en lid 4 wordt geannuleerd of beëindigd, is Opdrachtgever desondanks gehouden de organisatiekosten (die anders zouden worden omgeslagen over de Reizigers) aan MeetIn te voldoen.
  8. In het geval van annulering of beëindiging op grond van lid 3 en lid 4 is MeetIn niet gehouden een schadevergoeding aan Opdrachtgever of de Reizigers te voldoen.
 1. Betaling
  1. De op de offerte vermelde prijzen zijn prijzen exclusief eventuele verschuldigde omzetbelasting.
  2. Op grond van lokale regelgeving kan het zo zijn dat tijdens de reis in het kader van de Overeenkomst lokale heffingen of toeslagen betaald dienen te worden (zoals – maar niet beperkt tot – toeristenbelasting). Deze heffingen en toeslagen komen voor rekening van Opdrachtgever dan wel Reiziger.
  3. De totale overeengekomen reissom en organisatiefee voor de reis in het kader van de Overeenkomst is na de uiterlijke inschrijfdatum verschuldigd en dient aan MeetIn binnen 14 dagen na het sluiten van de inschrijfdatum te worden betaald. Indien en voor zover Opdrachtgever het volledige bedrag niet ontvangt binnen deze termijn, is MeetIn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of te annuleren.
  4. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Opdrachtgever dan wel Reiziger vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan MeetIn verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is. Indien Reiziger niet handelt in het kader van beroep of bedrijf geldt het in dit lid bepaalde niet.
  5. De Opdrachtgever dan wel Reiziger is aansprakelijk voor alle werkelijke door MeetIn gemaakte (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Opdrachtgever dan wel Reiziger, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 250,00 per factuur. Indien Reiziger niet handelt in het kader van beroep of bedrijf geldt het in dit lid bepaalde niet.
  6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Opdrachtgever verplicht op verzoek van MeetIn een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt zij direct in verzuim. MeetIn heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Opdrachtgever te verhalen.
  7. Het recht van de Opdrachtgever en/of Reiziger om zijn vorderingen op MeetIn te verrekenen met betalingsverplichtingen aan MeetIn uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Indien Reiziger niet handelt in het kader van beroep of bedrijf geldt het in dit lid bepaalde niet.
  8. De Opdrachtgever dan wel Reiziger heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten. Indien Reiziger niet handelt in het kader van beroep of bedrijf geldt het in dit lid bepaalde niet.
 1. Minimumaantallen
  1. MeetIn is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien het minimumaantal deelnemers voor die reis niet is behaald. Dit minimumaantal dient voorafgaand aan de boeking aan de Reiziger te zijn bekendgemaakt.
  2. In het geval van groepsreizen geldt altijd een minimumaantal van vijftien (15) deelnemers tenzij dat anders schriftelijk is overeengekomen met een vertegenwoordiger van MeetIn.
  3. Indien het minimumaantal reizigers voor de reis niet tijdig is behaald, zal MeetIn Reiziger daarvan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reisduur kan MeetIn de Overeenkomst met de Reiziger opzeggen tot:
   1. 20 dagen voor aanvang van reis wanneer de reis een duur van zes dagen of meer heeft;
   2. 7 dagen voor aanvang van de reis wanneer de reis een duur van twee tot zes dagen heeft;
   3. 48 uren voor aanvang van de reis wanneer de reis een duur van minder dan twee dagen heeft.
  4. Bij de berekening van de opzegtermijn geldt de aanvangsdatum van de reis als uitgangsdatum.
  5. MeetIn spant zich in de Reiziger een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Wanneer MeetIn een alternatief aanbiedt dan geldt het in artikel 7 bepaalde.
  6. Indien de Reiziger het alternatieve aanbod aanvaardt, zal MeetIn het eventuele prijsverschil tussen de oorspronkelijke reis en het door de Reiziger aanvaarde alternatief verrekenen.
 1. Garantie en verzekeringen
  1. MeetIn is aangesloten bij het garantiefonds van de SGR. Indien en voor zover MeetIn onverhoopt niet aan haar verplichtingen kan voldoen kunnen Opdrachtgever en Reizigers een beroep doen op de garantieregeling van het SGR. De meest recente garantieregeling van het SGR is op de Overeenkomst van toepassing.
  2. MeetIn sluit, tenzij anders overeengekomen, geen verzekering(en) af voor Opdrachtgever en Reizigers. MeetIn raadt Opdrachtgever aan de Reizigers er dringend te adviseren een goede reisverzekering (incl. dekking voor ongevallen, bagage, ziektekosten en annulering) af te sluiten.
 1. Klachten
  1. Indien Opdrachtgever of Reizigers onverhoopt een klacht hebben, dienen zij zich tijdens de reis tot MeetIn of diens reisleider ter plaatse te wenden. Opdrachtgever en Reizigers dienen hun klacht onverwijld aan MeetIn of diens vertegenwoordiger te melden.
  2. Indien en voor zover de klacht niet onverwijld aan MeetIn is gemeld, en MeetIn daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de klacht of de tekortkoming te verhelpen, kan het recht op schadevergoeding van Opdrachtgever en/of Reizigers geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
  3. Als een klacht niet tot tevredenheid van Opdrachtgever of Reizigers is opgelost, dient Opdrachtgever of Reiziger zich uiterlijk twee maanden na afloop van de reis tot MeetIn te wenden. Indien en voor zover Opdrachtgever of Reiziger de klacht niet binnen de hierboven gestelde termijn indient, kan MeetIn besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels ander recht van toepassing is.
  2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen — zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van de statutaire vestiging van MeetIn, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
  3. Niettemin blijft MeetIn bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar haar
   keuze.